تحقيقات
تحقيقات
 
 

در پي آلاينده ها ص 77

در يك فعاليت گروهي فهرستي از نوع ومنابع آلا ينده هاي هوا در محل زندگي خود تهيه كنيد.همچنين سهم خود و سهم هر يك از اين منابع را در آلودگي هوا تخمين بزنيد

تهران چهارمين شهر آلوده به دى اکسيد گوگرد در جهان


آسمان آبى ايران - هواى تهران در ميان 18 شهر بزرگ و آلوده دنيا و نيز در کل جهان بعد از سه شهر در چين داراى بيشترين آلودگى دى اکسيد گوگرد است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوى بانک جهانى ، با توجه به ميزان ذرات معلق و دى اکسيد گوگرد در هوا، تهران آلوده ترين شهر بزرگ جهان محسوب مى شود.

بنا بر اين آمار ميزان آلودگى هوا در تهران به ترتيب بيش از 5/2 و 4 برابر استاندارد سازمان بهداشت جهانى براى سطح ذرات معلق و دى اکسيد گوگرد در هوا است.

اين آمار حاکى است سالانه آلودگى هوا در جهان منجر به مرگ زود هنگام 500 هزار نفر و بروز 4 تا 5 ميليون مورد جديد بيمارى ها ى تنفسى مزمن مى شود و با توجه به وضعيت آلودگى هوا در تهران، ميزان مرگ زود هنگام و بيمارى هاى تنفسى ناشى از آلودگى هوا در اين شهر به ترتيب بيش از 10 هزار و 100 هزار مورد در سال برآورد مى شود

.www.roshangari.com

ورود

 

برخي بر اين باور اند كه ص 84

يك نواخت نبودن پراكندگي منابع معدني در جهان عامل پيدايش تجارت جهاني است .اين ديدگاه را در كلاس نقد كنيد

www.payam.co.ir

ورود

كليه ي حقوق اين سايت مربوط به اميرحسين افشار مي باشد

amirhoseinafshar@yahoo.com

amirhoseinafshar@alborzi.com

 

 

 

تحقيق ص 77

تحقيق ص 84

منابع وماخذ

با تشكر از

كاري از